Orare semestrul II, anul universitar 2023-2024

Master Limba rusă aplicată. Tehnici de traducere

Programul de masterat Limba rusă aplicată. Tehnici de traducere, desfășurat integral în limba rusă, se organizează ca răspuns la necesităţile exprimate de către studenţii secţiilor de limbă rusă ale Departamentului de Filologie Rusă şi Slavă din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București de a-şi aprofunda cunoştinţele legate de spaţiul cultural rus şi de a-şi dezvolta abilităţile de exprimare în limba rusă, precum şi cele privitoare la capacitatea realizării transferului cultural din limba rusă în limba română şi invers.

Gândit în spiritul cerinţelor Procesului Bologna care presupun continuarea studiilor de licenţă şi aprofundarea lor atât la nivel teoretic, cât şi practic, programul reunește sfera studiilor de limbă, literatură și cultură rusă, specifice studiilor de Limbă și literatură de la nivelul licență, cu aceea a studiilor de lingvistică aplicată, traductologie și comunicare interculturală specifice programului de licență Traducere și interpretare.

În acest sens, programul Limba rusă aplicată. Tehnici de traducere se definește ca un program de master profesional cu caracter interdisciplinar. În spiritul continuării activităților practice de limbă, în vederea formării și consolidării deprinderilor din domeniul traducerii și al comunicării în limba rusă, pentru atingerea de către studenți a unui standard profesional înalt, programul propune corelarea unor activitati de training pentru traducere cu activități de studiu pentru aprofundarea fenomenelor culturale, lingvistice, metadiscursive și metalingvistice, pentru facilitarea dialogului intercultural.

Astfel, sunt prevăzute cursuri şi seminare cu caracter aplicativ (limbaje specializate, analiză de text, teoria traducerii) prin care li se oferă viitorilor absolvenţi mai multe oportunităţi pe piaţa muncii, permiţându-le dezvoltarea considerabilă a competenţei de comunicare profesională, pornind de la ideea că un bun negociator nu poate avea succes decât cunoscând mentalităţile, cultura şi, evident, limba partenerului de afaceri.

COMPETENȚE

Specialiștii pe care îi formează programul Limba rusă aplicată. Tehnici de traducere vor fi apți să desfășoare activități de intermediere a dialogului dintre indivizi și instituții, dintre publicul larg, consumator de cultură și factorii responsabili de promovare a fenomenelor culturale actuale din spațiul de folosire a limbii ruse și cel românesc.

În acest sens, programul își propune să dezvolte orientări si competențe de tip interdisciplinar, specifice, de altfel, celor mai multe dintre situațiile care definesc sarcinile profesionale ale traducătorului, editorului sau specialistului în comunicare. Studenții programului de Master Limba rusă aplicată. Tehnici de traducere vor beneficia de un program de perfecționare a competențelor de comunicare în limba rusă, ceea ce impune drept condiție prealabilă cunoașterea limbii ruse la nivel mediu-avansat (B2).

MOBILITĂȚI

Aflați mai multe despre mobilități de pe pagina Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

DEBUȘEE PROFESIONALE

Programul are drept țintă formarea unor competențe lingvistice corespunzătoare nivelului C2 din Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi străine (CECRL). De aceea, absolvenții vor putea intra în competiția pentru un loc de muncă în orice domeniu care presupune utilizarea unei limbi străine de circulație, în general, și a limbii ruse, în special.

Programul formează competențe profesionale specifice definite prin capacitatea de a selecta, combina și utiliza adecvat cunoștințe, abilități și alte achiziții (valori și atitudini), în vederea rezolvării cu succes, în condiții de eficiență, a situațiilor de muncă sau de învățare circumscrise următoarelor profesii: traducători, interpreți, profesori de limbă și literatură rusă (cu condiția absolvirii Modulului psihopedagogic II), cercetători, redactori, editori, referenți literari, secretari literari, consilieri în probleme de cultură sau integrare, documentariști, agenți în turismul cultural, manageri culturali.

CONTACT

Coordonator de program, prof. dr. Axinia CRASOVSCHI

Master Studii culturale slave. Rusia și statele din Europa Centrală și de Est

Bibliografie_Masterat de studii culturale slave: Rusia și țările slave din Centrul și Estul Europei

Textele din bibliografia de examen

  1. A. Olteanu – Rusia imperiala 2011
  2. A. Olteanu – cap. Petru cel Mare 2004
  3. Babeti+Ungureanu – Europa Centrala 1997
  4. A. Barborica – cap. Mesianismul 2009
  5. L. Boia – Istorie imaginar 2000
  6. Nowicka_Mitul celor 3 frati
  7. Wolff_Inventarea Europei de Est

PREZENTAREA PROGRAMULUI

Programul Studii culturale slave. Rusia și țările slave din Europa Centrală și de Est, cu predare în limba rusă, singurul masterat cu acest profil din țară, își le oferă studenților posibilitatea de a-și completa și aprofunda cunoștințele generale de istorie, politologie, geopolitică, cultură, limbă și literatură cu noțiuni de sinteză din aceste domenii, cu accent pe specificul slav în context european (Rusia/ Orient/Europa Centrală/ europenitate; identitate/ alteritate; percepție culturală din interior și din afară – noi și ceiilalți).

Disciplinele (istoria slavilor, curente literare slave, interculturalitate în spații limitrofe etc.) prezintă studenților o imagine integratoare cu privire la structurile constitutive ale lumii spirituale rusești și din țările slave din centrul Europei (Ucraina, Polonia, Cehia, Slovacia) și, ca urmare, o bună orientare în realitatea culturală a țărilor respective.

DEBUȘEE PROFESIONALE

 

Programul formează cercetători, traducători în firme sau societăți mixte, edituri, agenții, birouri notariale, ambasade, critici literari, referenți și manageri culturali la diverse instituții, diplomați, analiști politici etc.

MOBILITĂȚI

 

Aflați mai multe despre mobilități de pe pagina Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

CONTACT

Coordonator de program, prof. dr. habil. Antoaneta OLTEANU